Blog

آموزش صفر تا صد گوگل ادورد

AdWords (Google AdWords) یک دولت تبلیغاتی توسط Google برای سازمان هایی است که نیاز به نمایش تبلیغات در Google و سیستم تبلیغاتی آن دارند. برنامه AdWords سازمانها را قادر می سازد تا در صورت کلیک افراد روی تبلیغات ، برنامه هزینه ای را برای اطلاع رسانی و احتمالاً پرداخت هزینه بپردازند. دولت تبلیغات تا حدContinue reading “آموزش صفر تا صد گوگل ادورد”


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: